GTH

Ochrana oznamovatele

  • Kdo může oznamovat:
    kdokoliv kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání.
  • Co se oznamuje:
    porušení nebo hrozící porušení dle platné a účinné právní úpravy.
  • Jak se oznamuje:
    komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů.

Co je a jaký je účel ochrany oznamovatelů?

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU)2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle této legislativy je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Whistlebloweři šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp. Jednotlivé členské státy přijaly v souvislosti se směrnicí své transpoziční zákony, v České republice je to zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Ochrana osob a osobních údajů

V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznamovatel musí být ztotožněn.

Jak bude s oznámením naloženo

V závislosti na obsahu oznámení pověřená osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků. 

Jak oznamovat

Každý zaměstnanec společností Skupiny GTH, který se dozví o možném protiprávním jednání nebo jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem Skupiny GTH nebo jinými interními a externími předpisy, se může obrátit na vedení Skupiny GTH prostřednictvím Oznamovacího systému/etické linky na adrese:

a) zaměstnanci společností Skupiny GTH:

https://app.oznam.to/

PIN kód je k dispozici v zázemí Vašeho provozu (informační tabule)

b) třetí strany:

e-mail: [email protected]

Společnosti Skupiny GTH a její management prohlašují, že v rámci podpory její etické firemní kultury, zajišťují ochranu oznamovatelů před možným odvetným opatřením ze strany dotčených osob. Takovéto chování není podporováno a je odmítáno.